• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Okul Başarısızlığının Nedenleri

Okul Başarısızlığının Nedenleri

         Kişinin yaşı ölçülen zekâ düzeyi ve eğitim düzeyi göz önüne alındığında çocuğun akademik başarısının diğer çocuklara göre daha düşük olmasıdır.      
        Çocuklar isteseler de istemeseler de okula gitmek zorundadırlar. Okul öncesi çocuklarda gelişme taramasının yapılması okul sorunları olası görünen çocukların önceden saptanması ve önceden tedbir alınmasının olası kılar. Çocukların çoğu okulu sever ama bazı çocuklar için okul bir kabustur. Bir bölümü evlerinden ayrılmak istemediğinden bir kısmı okulu sevmediklerinden orada mutlu olmadıklarından okula gitmek istemezler.
      Okulda her çocuğa ayrı bir birey olarak davranılmalı her birinin gereksinimlerine uygun tarzda eğitim sunulmalıdır. Ancak bunlar dileklerimizdir. Günümüzde okullarda eğitim guruplar halinde yapılmaktadır. Her çocukla teke tek ilgilenme olanağı kısıtlıdır.
      Bu koşullarda öğrenme süreçlerinde gruba ayak uyduramayan çocukların olması kaçınılmazdır. Bu çocuklarda başarısızlık duyguları kök salmadan mutlaka bireysel olarak ilgilenilmelidir. Eğer bu yapılmazda bu çocuklar yaşıtlarından geri kalırlarsa başarısızlığın bir alışkanlık haline gelmesi hemen hemen kaçınılmazdır. Sürekli başarısız olmak hemen her insanı rahatsız eder.Bu durunda okula gitmekten başka çaresi olmayan bir çocuk başarısızlığa karşı çeşitli tepkiler geliştirebilir. Okuldan kaçarak ya da içine kapanarak kendini bu durumdan uzaklaştırmaya çalışabilir. Ya da tam tersine saldırganlaşarak ,vurup kırarak yada şaklabanlık yaparak ilgiyi üzerine çekmeye çalışabilir.
      Çocuğun okul başarısızlığında düşünülecek anahtar sorun; bir öğrencinin bir ya da daha fazla alandaki başarısızlığının olası nedenleridir. Sanıldığının tersine çocuğun zeka seviyesi her zaman geçerli tek sebep değildir. Duygusal bir bozukluğun olup olmadığı, kültürel farklılıklar, yani çocuğun başka bir alt kültürden gelip gelmediği, yetersiz eğitim, olumsuz yaşam şartları, bozuk ebeveyn çocuk ilişkisi veya organik nedenlerin varlığı çok dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Eğer bu nedenlerden bir veya birkaç tanesi varsa öncelikle bunların üzerinde çalışılmalıdır. Dikkat eksikliği/hiperaktivite araştırılmalıdır. Bu rahatsızlıkta öğrenme ve yetenek kazanmada görevi sürdürme ve dikkatsizliğin yıkıcı sonuçları etkili olur. Yani okul başarısızlığının olması olasıdır.
        Okul başarısızlığının değerlendirilmesine duygusal faktörlere özel bir önem atfedilmelidir. Okul başarısızlığı tek bir duygusal rahatsızlıkla bozulabilir. Bu durumun saptanabilmesi için çocuğun okul işlevsizliğinin ne zaman nasıl nerede başlayıp geliştiğinin öyküsünün alınmasını gerektirir.
        Duygusal faktörler genellikle konsantrasyon, ve motivasyonu etkilerler. Duygusal faktörlerin varlığı sıklıkla özgül güçlükleri kötüleştirir. Hatta bazı durumlarda belirli bir eğitim materyaline karşı aşırı bir tepki geliştirebilir. Okul başarısızlığı olan çocuklar engellenme,  performans anksiyetesi, olumsuz akran ilişkileri, okuldan kaçınma ve düşük benlik saygısı sorunları yaşarlar.
        Bu nedenle tedavide ve değerlendirme de yaygın duygusal tepkilerin yeniden düzenlenmesinde ebeveyn eğitimi ve olumlu başa çıkma yetenekleri öğretme tekniklerinden faydalanılır. Açık olarak varlığı tespit edilen ve halen devam eden anksiyete, depresif semptomlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekir.
        Çocukların okulda başarısız olmasının eğitimin yetersiz olması da dahil bir çok nedeni vardır. Ancak okul başarısızlığını değerlendirmede en çok karşılaştığımız nedenler; okula devamsızlık, fiziksel ve duygusal bozukluklar, öğrenme güçlükleri, gelişme gecikmesi ve özgül öğrenme güçlükleri, duygusal bozukluklar, yetersiz yaşam şartları, bozuk ebeveyn çocuk ilişkisi ve işlevsiz aile ortamıdır.

OKUL DEVAMSIZLIĞI
        Okulda öğretmenler temel bilgi ve becerileri mantıksal ve sürekli geliştirilen bir sıra içinde öğrencilere aktarmaya çalışır. Sık sık okula gitmeyen bir öğrenci aradaki açığı kapatmakta çok zorluk çekebilir. Kısa süreli ancak sık devamsızlıklar uzun süreli ancak seyrek devamsızlıklardan daha sakıncalı olabilir. Çünkü birinci durumda öğretmemen çocuğun uzun bir süre dersleri izleyemediğini fark etmeyebilir. Eğer öğretmen durumu fark ederse açığın kapatılmasına yardımcı olabilir.
        Çocuğun ne kadar zaman okula gelmediğini ve neden gelmediğini saptamak önemlidir. Çoğu zaman çocuk kendini gerçekten iyi hissetmiyor olabilir. Çocuk bazen de kaygılarından dolayı kendini iyi hissetmiyor olabilir.

FİZİKSEL VE DUYUSAL BOZUKLUKLAR
        Çocuklar okul yaşamları boyunca işitme ve görme duyuları açısından kontrolden geçirilmelidir. Bunlardan işitme kaybının kolaylıkla gözden kaçabileceği akılda tutulmalıdır. Anne ve babalar çocuklarını çok iyi gözlemlemeli belirli durumlarda ve belirli zamanlarda bir anormallik fark etmeleri halinde bunun üzerinde durmalıdırlar. Düzenli olarak okula gelen çocukların bazıları okulda olmalarına karşın hasta olabilirler ve olup bitene dikkatlerini toplayamayabilirler.

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 
        Öğretmenler her çocuğun aynı hızda öğrenmesini beklemez Ancak bazı öğrenciler normal kabul edilen sınırın en altındaki öğrencilerden de yavaş öğrenirler. Bu tür yavaş öğrenen çocuklar için her okulda ayrı öğrenim yapma olanağı yoktur Ancak bu çocukların böyle özel bir destek görmeden öğrenim görmeleri de mümkün olmayabilir. Bu tür yavaş öğrenen çocuklar özel bir dikkat ve düzeylerine uygun bir eğitim metotları ile daha verimli olabilirler.

GELİŞİMDE GEÇİKME VE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ
        Çocuğun gelişiminin normal ölçütlerin alt sınırında mı olduğu yoksa daha ciddi bir surunun mu olduğuna karar vermek her zaman kolay değildir.Aile konuşma yeteneğindeki yavaşlıkla ilgilidir ve buradaki sorunun farkındadır.
        Çocukta zeka geriliği olmadığı halde bazı çocuklar düzenli bir eğitime karşın sözel ve sayısal temel becerileri kazanmakta büyük zorluklarla da karşılaşırlar. Bu durumda özgül öğrenme güçlüklerinden söz etmek mümkündür. Okuması ciddi ölçüde gecikmiş bazı çocuklarda sorun uzamsal ve birbirine ekleme ile bazıları sözcüklerdeki sesleri algılamakta ve ayırmakta zorluk çekerler. Temel becerilerde özel öğrenme bozukluklarını tanımak karmaşık bir iştir. Çocuğa olası bir disleksi tanımı konmadan önce çocuk iyice gözlemlenmeli ve aceleci ve özensiz tutumlardan kaçınılmalıdır.

DUYGUSAL BOZUKLUKLAR
       
Çocuk okulda başarısız olduğunda istese de istemese de her herhangi bir şekilde tepki vermek zorunda kalacaktır. Okulda başarısız olan bir çocuğun başarısızlığına duygusal stresin eşlik etmesi daima kaçınılmazdır. Aynı şekilde çocuğun ebeveynleri de bu stresten muaf değildir. Bu anlamda ailenin gündemine oturan stres faktörünün ebeveyn çocuk ilişkisini olumsuz yönde etkileyeceği kolayca tahmin edilebilir. Okul başarısızlığının çözümüne ilişkin çalışmalarda her zaman çocuğun ailesini de işin içine katılmalı ebeveynlerin desteği ve işbirliği çerçevesinde ebeveyn çocuk ilişkisi ilk önce yeniden organize edilmelidir.
        Bazı çocuklarda okulda başarısızlık çocuğun sosyal çevresi ile ilişkili sorunların varlığından kaynaklanıyor olabilir. Çocuğun ailesinin yetersiz yaşam şartları nedeni ile çocuğun temel yaşam gereksinimleri karşılanmıyor olabilir. Barınma, ısınma yeterli beslenmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanmama, okul araç ve gereçlerinin karşılanmaması vb. Aynı şekilde bazı çocuklarda okul başarısızlığının nedeni aile içi ilişkilerden kaynaklanan kişisel duygusal sorunların bir sonucu olabilir. Çocuk ihmali , kötü muamele,duygusal fiziksel ve cinsel ihmal göz önünde tutulmalıdır.
        Aşırı bir biçimde korunan çocuk da, hiç ilgilenilmeyen bir çocuk da okulda başarısız olabilir .Çocuk strese bağlı olarak duygusal olduğu kadar fiziksel belirtiler de gösterebilir. Ciddi duygusal sorunların varlığı saptandığında öncelikle bu sorunların sağaltımı yoluna gidilmelidir.

EV ORTAMI VE ÇOCUĞUN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
       
Çocuk mümkün olduğunca sakin bir ortamda ders çalışmalı ısı, ışık gibi fiziksel şartlar açısından da uygun olmalıdır. Çocuğun öğrenmeye çalıştığı konu üzerinde dikkatini yoğunlaştırıp yoğunlaştıramaması okul başarısında çok önemli bir etkendir. Dikkat, zihnin öğrenilen konu üzerinde yoğunlaştırılmasıdır. Etkili bir öğrenmede dikkat öğrenilmek istenen konu üzerine yoğunlaştırmış olmalıdır. Çocuğun dikkatini konu üzerine yoğunlaştırmadan öğrenmeye çalışması zaman kaybından başka bir şey değildir.
        Dikkati konu üzerinde yoğunlaştırma doğuştan getirilen bir şey değil ;bu konu üzerinde yapılan düzenli bir eğitimle kazanılan bir beceridir Kısacası çocuğun akademik başarısını etkileyen en önemli değişkenlerden biri dikkati yoğunlaştırma becerisidir. Yani dikkatini toplama becerisi her öğrencinin kazanabileceği bir alışkanlıktır.
        Dikkati konu üzerinde toplayamamanın en önemli nedenlerinden biri dalgınlıktır. Dalgınlık; çocuğun çevresinde olup bitenleri birbirinden ayıramayacak kadar düşüncelere dalmış olması ya da belli bir konu üzerinde toplayamamasıdır.
        Çocuğun duygusal ve kişiler arası sorunlarının olması dalgınlığın ana nedenlerinden birisidir. Değerlendirmede bu konular üzerinde dikkatli bir şekilde durulmalı tespit edilmesi halinde öncelikle bu sorunların sağaltımı yapılmalıdır.

BOZUK EBEVEYN ÇOCUK İLİŞKİLERİ
       
Çatışmalı çocuk ebeveyn ilişkileri okul başarısında sanıldığından çok daha fazla etkiye sahiptir. Çocuk desteklendiğini, takdir edildiğini, bir birey olarak değer gördüğünü, kendine göre bireysel özellikleri olduğunu, hepsinden de önemlisi de sevildiğini bilmek ister. Anne ve baba çocuğu aldığı nottan ziyade çabalarından dolayı takdir etmeli sonuçtan ziyade sürecin iyi geçmesi üzerinde durmalıdır. Çocuğun minik başarılarını ve küçük not yükseltmelerini minnetle karşılamalıdır ki çocuk aynı çabalamasını sürdürsün. Bilindiği gibi davranışlarımızı en çok etkileyen şeylerden biri o davranıştan sonra neyle karşılaştığımızdır.
      Küçük başarılar bir kez gerçekleştikten sonra arkasından büyük başarıların geleceği kesindir. Unutulmamalıdır ki başarı iltifata tabidir. Burada önemli olan çocuk çabasından dolayı ödüllendirilirken maddi ödüllerle değil sosyal ödüllerle ödüllendirilmelidir (aferin demek, kucaklamak ve öpmek vb.)
        Ebeveynler çocuğun akademik başarısının dışında güçlü yönlerine(sosyal duygusunun gelişmişliği, iletişim kurma becerileri, özel yetenekleri yadım severliği vb.) özellikle vurgu yapmalıdırlar. Çocuğun ileriki hayatında mutlu bir yetişkin olabilmesi için akademik başarı önemlidir ama yeterli değildir. Çocuğun sosyal duygusunun gelişmiş olması en az akademik başarı kadar önemlidir.
        Okul başarısızlığında ergenlerin durumu özel bir önem arz eder ve tek başına ilgi ve özene değerdir. Ön ergenlikte görülen notlardaki düşüş daha çok çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ait problemlerden kaynaklanır ve genellikle geçicidir. Süreklilik arz eden okul başarısızlığının ergen ebeveyn çatışmalarına bağlı olması çok ama çok olasıdır. Anne ve babalar böyle bir koku aldıklarında ergenle inatlaşmadan profesyonel bir destek almaları çok anlamlıdır.
        Görüldüğü gibi okul başarısızlığı sadece çocuğun zeka düzeyi ya da özel öğrenme güçlüğü ile sınırlı değildir. Tam tersine okul başarısızlığı bir çok faktör tarafından olumlu ya da olumsuz etkilenebilme olasılığını içinde barındırır. Bu nedenle değerlendirme ve sağaltım çalışmalarında konuya çok yönlü yaklaşılmalı aceleci ve özensiz değerlendirmelerden ve özellikle çocuğu etiketleyecek dolayısı ile sınırlayacak teşhislerden kaçınılarak sapla saman birbirinden iyice ayrılmalıdır.

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik 
Terapisti & Cinsel Terapist

aile terapisi,aile danışma merkezi,aile psikoloğu, evlilik uzmanı, anadolu yakası aile
terapisti, aldatılma,boşanma, psikoterapi, psikiyatr, pedagogpsikolog danışman,hipnoz, kekemelik,okul fobisi,evlilik terapisi,evlilik sorunları, evlilik danışmanlığı,evlilik problemleri,evlilik danışmanı,kekemelik tedavisi, istanbul psikolog, terapist, sınav kaygısı,aile danışmanlığı, sanal psikolog, psikolojik danışmanlık,rehberlik ve psikolojik danışmanlık, online psikolog, online terapi,psikolojik danışma merkezi,çocuk psikoloji , bireysel  terapi,panik atak tedavisi ,kıskançlık,alt ıslatma, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezi,psikolojik danışma, aile sorunları,terapi merkezi, online psikolojik destek ,panik atak terapisi, fobi tedavisi,anksiyete  bozukluğu, ergenlik sorunları ,çift terapisi , depresyon tedavisi , istanbulda psikolog ,psikolog İstanbul , psikoterapi merkezi, boşanma kararı ,psikolojik danışman ,psikolojik sorunlar ,psikolojik tedavi, uzman psikolog,  danışma merkezi , psikolojik danışma merkezleri, öfke kontrolü ,kardeş kıskançlığı ,boşanma ve çocuk ,çocuk psikoloğu ,yaşam koçu, psikiyatr nedir ,ergen sorunları , sosyal fobi tedavisi ,psikoloji nedir, hipnoz İstanbul ,sosyal fobi tedavi ,kekemelik tedavi ,hipnoz tedavisi ,boşanma nedenleri ,psikoloji merkezleri , ergen psikolojisi , panik atak tedavi ,psikoloji seminerleri ,obsesif kompulsif bozukluk ,psikoloji danışma ,psikologlar ,hipnoz teknikleri ,hipnoz yapma ,hipnoz nedir , ünlü psikolog, psikolog adresleri , klinik psikolog ,psikolog olmak , psikolojik yardım ,psikolojik terapi ,çocuk psikolog ,çocuklarda psikolojik sorunlar ,konuşma terapisi ,ilişki sorunları ,aldatma psikolojisi,  psikoterapist , evlilik terapisti ,boşanma sebepleri , aldatma nedenleri , aile danışmanlık ,evlilik terapisi İstanbul , evlilik psikoloğu İstanbul , eş terapisi, yetişkin psikolojisi ,psikolog danışman,psikoterapistler , aile psikolog ,psikolog doktorlar , psikolog nedir ,psikolojik danişmanlik boşanma terapisi , psikoloji merkezi , aile terapisti , aile danışmanı ,pedagog arıyorum , psikolog arıyorum ,panik atak testi , evlilik psikolojisi ,evlilik danışmanları ,ilişki koçluğu ,psikolojik danışmanlık nedir, hipnoz ve terapi , anksiyete tedavisi , ergen terapisi ,cinsel danışmanlık ,psikolog Erenköy ,psikolog bağdat caddesi , psikolog Kadıköy , aldatılma psikolojisi , pisikologlar, kendi kendine hipnoz, danışmanlar ,çocuk psikologları ,kekemelik merkezi ,çocuk psikoloğu İstanbul, en iyi psikolog, konuşma terapisti, erken boşalmanın nedenleri, travma tedavisi ,aile terapileri ,psikoterapi  ,erkezleri ,bayan psikolog ,en iyi psikologlar , sosyal fobi nedir, bireysel psikoterapi ,okul problemleri ,ergen problemleri , boşanma süreci ,sosyal fobi belirtileri ,psikolog pedagog, dil ve konuşma terapisti, sağlık danışmanı, terapiler, regresyon terapisi ,çocuklarda alt ıslatma ,boşanma ve çocuklar ,dikkat bozukluğu ,istanbuldaki psikologlar ,istanbul psikologlar , evlilik terapi, ergen psikiyatrisi , evlilikte aldatma, aldatma boşanma, aldatma belirtileri, evlilik aldatma, sistemik aile terapisi, cinsel terapiler, hipnoz video, terapi merkezleri, sadakatsizlik, kekeme tedavisi, anadolu yakası psikolog ,kadıköy psikolog, evlilik ve çift terapisi , psikolojik danışmanlık İstanbul,  ilişki terapisi , psiko terapi ,terapi  uzmanı , psikolog org ,psikolog arayanlar ,evlenme boşanma, çocuk terapisi ,çocuklarda davranış bozukluğu ,çift terapisti , evlilik danışmanlık,  aile ve evlilik terapisi, özel psikolog, cinsel psikolog ,evlilik psikolog, aile danışma merkezleri, evlilik danışma merkezi, üsküdar psikolog, aile ve çift terapisi, uzman psikologlar, çift problemleri ,çift danışmanlığı, aile danışmanlığı merkezi ,panik atak kitapları ,kekeme tedavi merkezleri, kekemelik tedavileri ,kekemelik tedavi yöntemleri , pedagog nedir, evlilik psikoloğu ,evlilik psikoloğu ,bağdat caddesi psikolog ,psikolog fiyatları,psikoljik anışmanlık,psikolog şişli, kekemelik nasıl tedavi edilir ,kekemelik tedavi merkezleri,kekemelik tedavi merkezi, psiko destek , evlilik danişmani, sosyal fobi çözüm,sosyal fobi ve tedavisi,psikoterapi İstanbul,çift danışmanı , boşanma aldatma ,evlilik doktoru,ilişki terapisti,ilişki doktoru,ilişki uzmanı,ilişki psikoloğu,piskolojik tedavi,piskolojik danışman,aile terapistleri,evlilik terapistleri,ilişki psikolojisi,ilişki uzmanları,ilişki danışmanı,aile danışmanları,aile psikoloğu İstanbul,aile danışmanlık merkezi,evlilik ve aile danışmanlığı,pedagog psikolog,çocuk pedegog,pedagog adresleri,boşanma evlilik,çocuk pedagog,evlilik ve aile terapisti,çocuk terapisti,boşanma psikolojisi,evlilikte kıskançlık,evlilik öncesi danışmanlık,evlilik danışmanı Bakırköy,psikolog randevu,psikolog yardımı,psikolojik danışman aranıyor,bireysel danışman,çocuk danışmanlığı,psikolog acıbadem,psikolog pendik,psikolog Maltepe,psikolog Üsküdar,ilişki sorunu,çocuk danışmanı,evlilik terapileri,çocuk pedagogu,çocuk pedagoğu,psikolog ücretleri,dil ve konuşma terapisi,ergen psikologları,iyi psikolog,online psikolojik yardım,cinsel tedavi merkezi,randevu al,psikolojik sorunlar ve çözümleri,psikolog tavsiye,kocaeli psikolog, kadıköy pedagog,acıbadem psikolog,uzman psikolojik danışman,aile terapisi eğitimi,boşanma terapisti,psikolog boşanma,aldatma sonrası,şişli psikolog,avrupa yakası psikolog,nişantaşı psikolog,terapistler,ergen psikoloğu,ilişki danışmanlığı,aldatma terapisi,duygusal ilişki,cinsel psikoterapi,pendik psikolog,kartal psikolog, aile terapisti İstanbul,bakırköy psikolog,psikolog Bakırköy,ergen psikoloğu,pedagog doktorlar,en iyi pedagog,evlilik öncesi danışma,kadıköyde psikolog,travma terapisi,kocam beni aldattı, aile evlilik terapileri,çocuk aile danışmanlığı,evlilik öncesi terapi,psikolog psikolojik danışman,aile terapisti Kadıköy,evlilik danışmanı İstanbul,cift terapisi,Aile terapisti,evlilik terapisti İstanbul,istanbul çocuk psikoloğu,evlilik portalı,sentez danışmanlık, ücretsiz psikolog,evlilik terapisti Bakırköy,evlilikte aile sorunları,istanbul aile danışmanı,istanbul aile danışmanlığı,istanbul evlilik terapisti,istanbul çift terapisi,istanbul evlilik danışmanı,istanbul aile terapisti,istanbul aile terapisi,hipnoz sosyal fobi, istanbul psikoterapist,en iyi aile danışmanı,en iyi evlilik terapisti,ergen psikoloğu İstanbul,çocuklarda davranış sorunları,evlilik terapisi eğitimi,üsküdar pedagog,kadıköy aile terapisti,kadıköy evlilik , terapisti,kadıköy psikolojik danışmanlık,ataşehir psikolog,maltepe psikolog,kadıköy evlilik danışmanı,boşanma depresyonu, istanbul evlilik danışmanları,bakırköy evlilik danışmanı,istanbul aile terapistleri,istanbuldaki evlilik terapistleri,istanbul evlilik terapistleri,istanbul uzman psikolog,istanbul en iyi psikolog,evlilik sorunları nasıl çözülür,evlilik sorunları ve çözümleri,aile terapisi nedir,evlilik danışmanlığı İstanbul,aile danışmanlığı nedir,psikolog.org.tr,ucuz psikolog,sosyal fobi nasıl tedavi edilir,sosyal fobi tedavi yöntemleri, ücretsiz online psikolog,ankarada evlilik danışmanı,aile ve evlilik terapisti,anadolu yakası evlilik terapisti,ilişki terapisti İstanbul,anadolu yakası evlilik terapisi, tuzla psikolog,istanbul psikolojik danışmanlık merkezleri,ilişki danışmanları,psikolog doktor İstanbul,ücretsiz psikolojik destek,sanal psikolojik destek,boşanma ve çocuk psikolojisi,ilişki terapistleri,evlilik danışmanları İstanbul,aile danışmanı İstanbul,ümraniye psikolog,psikolog kartal,ücretsiz evlilik danışmanı,aile danışmanlığı İstanbul,psikolog bostancı,cinsel terapistler,kıskançlık psikolojisi,beylikdüzü psikolog,psikolog Suadiye,psikologlar İstanbul,konuşma terapisti İstanbul,danışman çocuk psikoloğu,evlilik danışmanı Kadıköy,murat dokur aile terapisi,aile terapisti istanbul anadolu yakası,evlilik terapisi nedir,aile evlilik terapisti,erken boşalan erkekler tedavi video, istanbul terapi merkezi,psikolog seans ücretleri,aile ve evlilik terapileri derneği, cinsel terapist İstanbul,boşanma psikoloğu,psikolojik destek hattı,Çocuk psikoloğu,cinsel terapi uzmanı,aile dizimi terapisi,boşanma ve çocuğunuz,kozyatağı psikolog,ilişki terapisi İstanbul,istanbul yaşam koçluğu,psikolog aranıyor İstanbul,bahçeşehir psikolog,psikolojik destek İstanbul,vajinismus terapisi,psikiyatri merkezleri İstanbul,pedagog Kadıköy,avcılar psikolog,tavsiye ediyorum psikolog,psikolog seans fiyatları,psikolog istanbul anadolu yakası,uzmanlariz, ankarada kekemelik tedavi merkezleri,evlilik danışmanlığı ücretleri,psikolog testi,online psikolog ücretsiz,psikolog beylikdüzü,istanbul terapist,evlilik terapileri enstitüsü,evlilik enstitüsü,ilişki uzmanı psikolog,psikolog anadolu yakası,ilişki danışmanı İstanbul,beylikdüzü psikolojik danışmanlık,bayan terapistevlilik terapistleri İstanbul,çift terapistleri,kekemelik tedavi merkezleri İstanbul,ilişki bağımlılığı,ayrılık terapisi,aile danışmanı psikolog,özel psikolog ücretleri,psikolog danışma hattı,aile terapistleri İstanbul, istanbulda aile terapisti,evlilik terapisti Kadıköy,psikolog tavsiye ediyorum,,aile terapisti arıyorum,çift terapileri,istanbul anadolu yakası evlilik terapisti,psikolog Ümraniye,evlilik terapisi Kadıköy,çocuk psikolog Kadıköy,istanbul anadolu yakası aile terapisti,istanbul ilişki danışmanı,evlilik terapisti ücretleri,aile danışmanlığı ile ilgili,aile danışma merkezi İstanbul, ilişki terapisti evlilik danışmanlığı,risus psikolojik danışmanlık merkezi,aile ve evlilik danışmanı,aile terapisti tavsiye,kadıköy psikiyatri,ilişki terapileri,terapi portalı,aile evlilik danışmanı,çocuk danışma merkezi,ergen danışma merkezi,çekmeköy psikolog,aldatma/aldatılma,yetişkin sorunları, çift sorunları,çocuk ergen psikoloğu,evlilikte anlaşmanın yolları,eşimle sürekli kavga ediyoruz,hollandada boşanma,eş danışmanlık,psikolog çekmeköy,psikolog başakşehir,psikolog tuzla, ümraniye evlilik terapisti,ümraniye evlilik danışmanı,bakırköy evilik terapisti,çekmeköy aile ve evlilik danışmanı,çekmeköy aile danışmanı,çekmeköy aile evlilik danışmanı,çekmeköy aile evlilik terapisti,terapist tavsiye,tavsiye psikolog,evlilik danışmanlığı Kadıköy,online danışma merkezi,online terapi merkezi,erken boşalma İstanbul,çift terapisti Kadıköy,aile terapisti istanbul Bakırköy,aile terapisti bkm,evlilik danışmanı anadolu yakası,istanbul anadolu yakası evlilik danışmanı,evlilik terpistleri,evlilik terapsi İstanbul,çift ve evlilik terapisi,istanbul aile terapisti.bağdat caddesi evlilik terapisti,ilişki terapistleri İstanbul,üsküdar aile danışmanı,ergen psikolog İstanbul,boşanma ayrı yaşama,aile terapisti anadolu yakası,evlilik terapisi anadolu yakası,çocuk ve ergen psikoloğu,eş secimi,ilişkide boşanma,istanbul çift terapistleri,evlilik terapisti anadolu yakası,sentez aile evlilik danışma merkezi,çift terapisi istanbul anadolu yakası,aile çocuk psikolojisi,psikolog aldatma,tavsiye aile terapisi,tavsiye ediyorum aile terapisi,tavsiye pedagog,boşanma ayrılma,psikolog hastalıkları,uzmanlarız,kadıköy psikoljik danışmanlık,randevu psikolog,aile danışmanı pendik,aile psikolojik danışman,evlilik terapisi istanbul anadolu yakası,evlilik danışamanları İstanbul,aile danışmanı istanbul anadolu yakası,ilişki evlilik terapileri,tavsiye evlilik terapisti,evlilik terapisti fiyatları,kadıköy evlilik terapsitleri,istanbulda aile terapistleri,evlilik terapistleri anadolu yakası,evlilik terapisi istanul anadolu yakası,istanbul çift terapileri,cift terapisti İstanbul,evlilik ve çift terapileri,ilişki terapileri İstanbul,çift terapisti bakırköyyas terapisti,evlilik danışmanı Kocaeli,ergen psikolğu,kadıköy psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi,ilişki uzmanı İstanbul,aile psikoljik danışmanlık,aile psikolojik danışmanlık merkezi,en iyi cinsel terapistler,psikoljik cinsel sorunlar,aile danışmanlığı anadolu yakası,üçretsiz evlilik danışmanı,psikolog ,tavsiye aile terapistleri,çocuklar psikolog,psikolog fener yolu, en iyi cinsel psikolog,evlilik psikologları İstanbul,psikologlar listesi İstanbul,aile psikologları İstanbul,aile psikolğu İstanbul,aile psikolog iatanbul,ilişki paikologları İstanbul,en iyi ilişki psikoloğu
 Terapisti,Çocuk Psikoloğu,Anadolu Yakası çocuk psikoloğu,Kadıköy Çocuk Psikoloğu,Anadolu Yakası Pedagog,Üsküdar Pedagog,Erenköy Pedagog,Tuzla Pedagog,Gebze Pedagog,Maltepe Pedagog,Uzman psikolog,Uzman Pedagog