• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Sistem Olarak Aile

Sistem Olarak Aile | Aile Danışmanlığı

         Sistemler teorisi biz insanların kaçınılmaz biçimde sosyal olmamız gerçeğine dayanmaktadır.Aile sistemleri teorisinin alana yaptığı en büyük katkı kişiden (inrapisişik) kişiler arası etkileşime geçişi sağlayarak patolojiye ve dolayısı ile tedaviye yeni bir yaklaşımı olası kılmasıdır.
       
Sistem olarak aileye yaklaşım yeni bir gelişmedir. Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu yeni yaklaşım pek çok davranış biçiminin açıklamasını şaşırtıçı bir şekilde sağlar.
       
Aile sistemleri modeli bir aile içinde herkesin bütünün içinde nasıl rol oynadıklarını gösterir. Aile sistemleri modeli aynı ailedeki çocukların nasıl birbirinden o kadar farklı olabildiklerini de açıklar. Aileyi bir sistem olarak ele almak aile tarihinin nasıl bir kuşaktan başka bir kuşağa aktarıldığını da görmemizi sağlar.
        Aile sistemleri teorisinde akıl hastalıkları ve belirtisel davranışlar hiç bir zaman tek başına ele alınabilen bireysel fenomenler değildir.Bu fenomenler sosyal bağlamları içinde ele alındıkları zaman gerçek anlamları anlaşılabilir. Kişiyi aile psiko patolojisinin belirtisi (semptomu) olarak görür ve ailenin kendisi de bir bütün olarak toplumun belirtisidir.
        Aslında işimizi yaparken mesleki pıratiğimizde bir sistem olarak aile gerçeği ile tekrar tekrar karşılaşırız.Örneğin sokak çocukları gerçeği sağlıksız aile ortamının bir belirtisidir. Bu aileler de bir bütün olarak toplumun bir belirtisidir.Çalma, kaygı,enüresiz vb davranış problemleri çocuğun normal yollardan alamadığı ilgi ve sevgiyi alma çabasıdır. Çocuklarda madde kötü kullanımı ailedeki gerilimi azaltma aileyi birarada tutma ve hatta aile için bir yardım çağırısı olabilir.Çoğunlukla tanı konulan hastalar onlardır.Ancak aile sistemindeki işlevleri aileye yardım istemektir ve bazen de bunda başarılı olurlar.
       
Sistemler teorisinde genel anlamda sistemlerin birinci ilkesi bütünlüktür.Bütün parçaların toplamından daha büyktür Sistem ancak elemanların arasındaki etkileşimden doğar. Etkileşim olmazsa sistem de olmaz.
       
Sistemin ikinci özelliği ilişkidir.Bütün aile sistemleri birbiri ile bağlantılı ilişkilerden oluşur.Bir aileyi bir sistem olarak ele alabilmek için tek tek bireyler arasındaki bağlantıları ve birbirlerine nasıl tepki verdiklerini ve hizalandıklarını görmemiz gerekir.Sistem olarak ailedeki her bir birey bir diğeri ile etkileşim içindedir. Etkileşimin olmaması mümkün değildir.Hatta etkileşimin olmaması da bir etkileşim biçimidir.Ailedeki her bir birey bir bütünün bir parçası ve aynı zamanda bütün bir ögedir.Ailedeki x kişisi kendine özgü benzersizliğinin yanı sıra aynı zamanda ailenin bir parçasıdır. Yani aynı zamanda hem birey hem gruptur.
        Kişi büyüyüp ailesinden ayrılsa bile o ailenin içsel gerçekleri kişinin içinde var olmayı sürdürür.Kişinin benliği aile içindeki her bireyle etkileşimleri sonuçu oluşur.
       
Aile sistemleri kapalı yada son derece esnek ve açık sistemler olabilir.Kapalı aile sisteminde yapı ilişkiler ,işleyiş ve bağlantılar sabit hatta katıdır.Ailenin programları genellikle değişmez.Aile sorunlarını incelerken bunu akıldan çıkarmamak gerekir.Konu ne olursa olsun (çocuk yetiştirme ,hastalık ölüm,para, cinsellik eşin ailesi ,güç mücadelesi)akış düzeni hep aynı kalır.(Richter,1985)
        Aile sistemleri dönüşümlü tepki (fedbach) ile devamlılığını sürdürürür. Örneğin anne depresyondadır. İşlerini yapamaz.Baba davranış ve tutumları ile onun hasta olduğunu çocuklara haber verir. Çocuklar bunu kabul eder. Anneyi rahatsız etmez. Annenin rahatsızlığına inanmış görünürler.Aslında hepsi annenin belirtisel davranışlarını sürdürmesine olanak tanımaktadıdırlar. Böylece anne hayatında yolunda gitmeyen gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmaz. Kendi sorumsuz davranışlarının sonuçlarına da katlanmak zorunda kalmaz. Kendi içinde bazı bazı pişmanlık duysa da aynı davranışını sürdürür. Böylece olaylar aynı şekilde tekrarlanıp durur. Çünkü sistem stabilize olmuştur.
       
Kapalı aile sistemlerinde tepki dönüşümleri durmuştur. Sınırların kapalılığı sistemi dondurmaya değişmesini engellemeye hizmet eder. Kontrol ailedeki tepki dönüşümünün elinde olduğundan birey mantıklı yollardan bunu ne kadar değiştirmeye çalırsa o kadar aynı kalır. Çiftlerden her biri kendi ana babalarından öğrendikleri kuralları uyguladığından sistem kuşaklar boyu bu şekilde sürüp gider.
       
Ancak ve ancak olumlu tepki dönüşümü yıkımla seyreden kapalı aile kurallarına meydan okuyabilir. Bir sistenmin sabitliğini yıkabilir.
       
Aile sistemleri teorisinde konu hasta olarak teşhis edilen şu ya da bu kişi değildir.Üzerinde durulması gereken konu ailenin işleyiş biçimidir. Konuya bu şekilde yaklaşım tepki dönüşümlerinden yararlanılarak sistemin işleyiş biçimini değiştirerek ailenin gelişiminin önünü açar.
        Ailede belirtisel davranışlar insanların ya da sistemin olumsuzluğu nedeni ile değil, olumsuz geri döngüler kötü kurallar, davranış biçimlari kısaca geri verilen negatif tepkiler nedeniyle oluşur. Aynı şey toplum içinde geçerlidir. (Lerner,1996)
Tüm sistemler gibi aile sistemleri de parçalardan oluşur.
Başlıca parçalar şunlardır.
-
Annenin kendi kendisi ile ve baba ile olan ilişkisi
-
Babanın kendi kendisi ile ve anne ile olan ilişkisi
-Annenin çocukla olan ilişkisi
-Babanı çocukla olan ilişkisi
-Çocukların kendileri ile ve birbirleri ile olan ilişkisi
-Çocukların ana baba ile olan ilişkisi
      Bu ilişkilerin bütün toplamı aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkisini ve sonuç olarakta kişinin kendisi ile olan ilişkisini oluşturur. Aile içinde bu ilişkilerin şekli (işleyiş bilgisi) sistemi yönetir. Bu ilişkilerin içinde sistemi belirleyici olan ana ilişki eşlerin birbirleri ile olan ilişkisidir. Eğer çiftin ilişkisi iyi bir işleyişe sahipse çocukların işlevsel olma şansları her zaman vardır. Eğer çift ilişkisi iyi işlemiyorsa aile baskı ve tehdit altındadır. 
      Sistem olarak ailede temel gereksinimlerden söz edilebilir. Bu temel gereksinimlerden en önemlisi iyi bir ilişkiye sahip ve çocuklarıı dış etkenlerden koruyarak yetiştirebilecek kendinden emin anne ve babanın varlığıdır. Ailede herkez anne ile babanın ilşkisinden etkilenir. Örneğin anne anksiyetesi nedeni ile evde eşlik ve annelik rollerini yerine getiremez, belirtisel davranır. Anne hazır bulunmadığı için aile gereksinimlerinin karşılanmasında bir boşluk vardır.Bu durumda muhtemel en büyük kız çocuğu annenin rollerini ütlenmek zorunda kalacaktır. Bir başka çocuk işlevsiz babanın işlevini devralır ve süper çocuk rolünün oynamak zorunda kalır. En küçük çocuk sevimliliği ve komikliği ile sistemin içindeki gerilimi azaltıçı rolü oynamaktadır. Diğer bir çocuk aile sistemindeki huzursuzluğu dengelemek için akademik olarak çok başarılı olarak ailenin gurur kaynağı rölünü oynamaktadır. 
        Bir başka çocuk davranış bozukluğu göstererek aile içindeki gizli düşmanlığı ve öfkeyi dışa vurma rölünü oynamaktadır. Davranışları ile anne ve babasının dikkatini esas sorundan kendi üzerine çekmektedir .Aile bu çocuk hakkında kaygı duyduğundan bu kaygı etrafında birbirlerine yaklaşabilirler. Genelikle ailede belirtisel davranan kişi aile sisteminde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir. Ailede kişileden birirnin belirtisel davranması aileyi bir arada tutma ve tüm ailenin tedaviye alınmasına hizmet eder. Belirtisel davranışlar kişlerin bireysel secimlerinden değil aile siteminin gereksinimleri tarafından belirlenir. Çocuklar sistemin gereksinimlerini karşılamak ve sistemi dengede tutmak için otamatik olarak harekete geçme potansiyeline sahiptir.
       
Her bir fert aile sisteminde kendi rolünün oynayarak yardım etmeye çalıştıkça bir paradoks olarak aile daha çok aynı kalmaya devam eder. Sağlıklı aile sistemlerinde anne baba kendi rollerini ,çocuklar kendi rollerini oynar. Sağlıklı ailelerde roller esnek, geçişli ve dönüşümlüdür.
       
Aileye bir sistem olarak yaklaşmak hasta ve akıl hastalığı gibi etiketlemeleri dışarıda bırakır. Bozukluğu aile sistemindeki işleyiş örüntüsünde arar. Bu yaklaşım hastalığın sadece kişinin iç ruhsal mekanizmalarından kaynaklandığı inancını kabul etmez. Hasta olan birey değil ailedir.
       
‘ Sistem terapistleri aile içinde yer alan bireyin önemini göz ardı etmez. Ancak, aile içinde bireyin bağlılık durumunun ve etkileşimlerinin bir bireysel terapistten daha fazla belirleyici olduğuna inanırlar. Çalışmalarını aile sistemine yönelterek bireyin sistem içindeki davranışlarının ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını görme olanağı bulurlar.Bireyi soyutlanmış olarak görmekten çok geniş ölçekli sistemdeki ilişkileri ile birlikte anlamaya çalışırlar.(Corey,2007)
       
Sistemik yaklaşımların temel katkılarından biri işlev bozuklukları yüzünden ne aileyi ne de bireyi suçlamamasıdır. Bu yaklaşımda aile etkileşimsel örütülerin araştırılması ve belirlenmesi sürecinde yeniden yetkilendirilir.Ailede ya da aile üyelerinde bir değişiklik yapmak isteniliyorsa mümkün olduğu kadar sistemde bir değişiklik yapmak esastır.(Corey,2007) 
        Bu yaklaşımda birey teşhis edilmiş hasta kişi olarak belirlenmediğinden hem de aile suçlanmadığından tüm aile bütünü karakterize eden etkileşim örüntülerini anlama ve çözüm bulma uğraşısına etkin olarak katılma olanağı bulmaktadır (Corey,2007)
       
Ailede bir kişinin organik sebebi bulunamayan kronik baş ağrısını bir sistem olarak aileye yaklaşım açısından değerlendirelim. Aile bireylerinden birinin kronik ağrısı aildeki kişileri etkiler. Sistem olarak aileye yaklaşımda ağrı yakınması ile aile bireyleri arasındaki olası ilişki araştırılır. Ağrı sıklıkla ailedeki gerginliğe bir tepki olarak ortaya çıkar. Gerginlik, öfke gibi duygusal gereksininmlerin anlatımı engellendiğinde ağrı ailede bir iletişim biçimi olabilir. Ne de olsa aile sisteminde belirtisel davranışların kendine özgü anlamları vardır. Günlük yaşamda insanların bu iş başını/başımı ağrıtırr/ağrıtacağa benziyor cümlesini sıklıkla kullanmaları hepten raslantısal değildir.Burada esas olan belirtisel davranışın sistem açısından ve kişi açısından anlamı ve neden diğerlerinin değilde o kişinin belirti taşıyıcı olduğudur.Buradaki birleştirici faktör belirtisel davranan kişinin çatışmaya girmeden belirti yardımı ile aile üyelerinin duygusal gereksininmlerini dile getirmesidir. Belirti sağlıksız da olsa ailede bir gereksinimi karşılıyorsa kronikleşebilir.Kişi hasta rolünü oynayarak aile sistemini stbilize edebilir.Belirtisel davranışın alevlenmesi ailenin dengesine tehtidin varlığını gösterebilir.Neden o kişinin belirti taşıyıcısı olduğu kisinin karakter ve tutum özelliklerinin yanı sıra en çok ta o kişiye ailede atfedilenler ile ilgilidir.
       
Aile bireylerinde birinde akut yada kronik ağrının olması ailede düşmanlık, aşırı koruyuculuk, esnekliğin olmayışı ,çatışmaları çözümlenmemesi ve çatışmalardan kaçınma gibi ön koşulların varlığından besleniyor olabilir.Aile terapisi süreçlerinde, ağrı aile sistemindeki bağlantıları ve aile bireylerini nasıl hizalandırdığı saptanarak duyguların belirti üzerinden anlatımından duyguların normal yollarla anlatımına muktadir olmaları sağlanır. 
       Sistem olarak aile terapisinde aile dinamik bir sosyal organizma olarak görülür. Bu organizma karşılıklı etkileşim ve bağımlılıkla yaşar.Örneğin ergen annenin sorgulaması karşısında susar uzaklaşır. Annede çocuğu susmasından edişelenir ve daha çok üstüne gider. Çocuk daha da çok susar ve uzaklaşır. Kısacası ailede davranışlar gelişi güzel değil döngüseldir. Ailedeki herkes diğer herkes tarafından etkilenir ve diğer herkesi etkiler.
        İnsan yaşamı boyunca aynı anda hem birey olma hemde aynı anda ait olma ikilemi ile yaşamak durumundadır. Ben (benlik) ancak biz ilişkisinin içinde oluşup gelişebilir. Ailelerdeki gerilim, bireyselleşme birliktelik kutuplaşmasından doğar. Genelikle kendine özgü olma gereksinimi sistemin sağlığı için boyun eğme gereksinimi ile çatışır.

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Danışmanı & Cinsel Danışman


Kaynaklar:
1-Richter, H.E.’ Hasta Aile’.Yaprak Yayınları,1985.
2-Lerner,Harriet.’Öfke Dansı’ Varlık Yayınları,1996.
3-Corey,Gereald. ‘Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram Ve İlkeleri’.Metis yayınları ,2007.
 
Aile ve Evlilik Terapisi ile ilgili Makalelerimiz

 
 
Aile Terapisti, Evlilik Terapisti,İlişki Terapisti
Cinsel Terapist, Cinsel Sorunlar, Cinsel İsteksizlik
Erken Boşalma, Sınav Kaygısı vjinismus terapisti
anadolu yakası vajinismus terapisti,bayan vajinismus terapisti
gecikmişkonuşma,çocuklarda gecikmiş konuşma
evlilikte kıskançlık, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti
Ergen Psikoloğu, Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek
Psikolojik Destek İstanbul, Psikolog erenköy
psikolog Kadıköy, psikolog Maltepe, psikolog Üsküdar
Psikolog Ataşehir, psikolog acıbademPsikolog kozyatağı
psikolog pendik, psikolog tuzla, psikolog ümraniye
psikolog şişli,İstanbul Yaşam Koçu, Yaşam Koçuİstanbul
İstanbul Vajinismus Tedavi Merkezleri,İstanbul Vajinismus
ilk Gece Korkusu, Vajinismus,Cinsel Soğukluk
İlk Gece Korkusu,İlk Gece Hikayesi,Vajinismus nasıl yenerim
Vajinismus Aksaray,Vajinismus Taksim, Vajinismus Terapisi
Vajinismus Tedavi Merkezi İstanbul, Vajinismus İstanbul
Cinsel Terapi Merkezi İstanbul, Cinsel Danışman
Cinsel Terapist İstanbul, Cinsel Terapi İstanbul
Cinsel İsteksizlik, Cinsel Problemler, Cinsel Sorunlar
Çocuk Ergen Danışmanı,Çocuk Ergen Terapisi
Cinsel Fobi, Cinsel Fobiler, Cinsel Terapi İstanbul
Evlilik Danışmanı İstanbul, Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi İstanbul, Aile Danışma, Aile Danışmanıı
Öfke Konrolü, Aile Danışma Merkezi İstanbul
Aile Danışmanı İstanbul, Aile Terapisti İstanbul
Aile Terapisi İstanbul, Psikolog İstanbul Avrupa Yakası
Psikolog İstanbul Anadolu Yakası,Psikolog İstanbul
İstanbuldaki İlişki Terapistleri,İstanbuldaki Evlilik Terapistleri
İstanbuldaki Aile Danışma Merkezleri,İstanbuldaki Aile Terapistleri
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,İstanbuldaki Psikologlar
İstanbulda Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbulda Psikiyatri Doktorları,İstanbulda Psikiyatri Merkezleri
İstanbulda Psikiyatrist,İstanbulda Aile Terapisti
İstanbulda Aile Terapisi,İstanbulda Psikolog Fiyatları
İstanbulda Psikolog Arıyorum,İstanbulda Psikolog
İstanbulda Psikolog Adresleri,İstanbul Avrupa Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Anadolu Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Avrupa Yakası Aile Terapisti,İstanbul Anadolu Yakası Aile Terapisti
İstanbul Avrupa Yakası Psikolog,İstanbul Anadolu Yakası Psikolog
İstanbul Psikologlar Listesi,İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezleri
İstanbul Psikolojik Danışma Merkezi,İstanbul İlişki Terapisti
İstanbul İlişki Danışmanı,İstanbul Evlilik Danışmanı
İstanbul Evlilik Terapisti,İstanbul Aile Danışma Merkezleri
İstanbul Aile Danışmanlığı,İstanbul Aile Danışma Merkezi
İstanbul Aile Terapisti,İstanbul Psikologları
İstanbul Psikoloji,İstanbul Psikolog
Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı,Psikoterapist
Psikoterapi, Orgazm Bozukluğu, psikolop kadıköy, psikolog pendik
psikolog erenköy, psikolog çekmeköy, psikolog ümraniye
psikolog bakırköy, psikolog üsküdar, vajinismus kadıköy
vajinismus pendik, vajinismus ümraniye, vajinismus erenköy
vajinismus çekmeköy, vajinismus tuzla, psikolog tuzla
cinsel terapist tuzla, cinsel terapist pendik
cinsel terapist kurtköy, psikolog kurtköy
psikolog Ataşehir, vajinismus Ataşehir
cinsel terapist ataşehir, çocuk psikoloğu kadıköy
pedagog kadıköy, anadolu yakası aile terapisti
anadolu yakası evlilik danışmanı,anadolu yakası cinsel terapist
anadolu yakası evlilik terapisti, anadolu yakası çocuk ergen danışmanı
anadolu yakası çocuk ergen terapisti, eşler arası çatışma
boşanma ve çocuk, Çocukta kekemelik, vajinismus istanbul
istanbul vajinismus, vajinismus gebze, vajinismus adapazarı
vajinismus tekirdağ,vajinismus silivri, vajinismus izmit
vajinismus kocaeli, cinsel isteksizlik kadıköy,Merter zeytinburnu incirli vajinismus
Cinsel Sorunlar,Ataköy Cinsel Terapist,Ataköy Vajinismus Terapisti, Cinselİsteksizlik,Merter Vajinismus
Erken Boşalma, Sınav Kaygısı,Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti, Ergen Psikoloğu
Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek, Psikolojik Destek İstanbul,İstanbul Yaşam Koçuaşehir Cinsel Danışman
Yaşam Koçu İstanbul,Bahçelievler Cinsel Terapist,İstanbul Vajinismus Tedavi Merkezleri
İstanbul Vajinismus,Şirinevler Cinsel Terapist,Ataköy Cinsel Terapist,Aldatma,Aldatılma,Evlilikte Aldatma,Anadolu Yakası Aldatma Terapisi,Kadıköy Evlilik Terapisti,Çift Terapisi kadıköy,İlişki Terapisi Kadıköy,Ataşehir ilişki terapisti,Çekmeköy Çift Terapisti,Gebze Evlilik Terapisti,Tuzla Evlilik Terapisti,Kartal Evlilik Terapisti


Avcılar Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog,
Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti,Arnavutköy,Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti,Bağcılar Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Bahçelievler Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist,
Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Bakırköy     Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Başakşehir Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beşiktaş Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Bayrampaşa Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beykoz Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beyoğlu Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Beylikdüzü Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Çatalca Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Çekmeköy Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Büyükçekmece Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist,
Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Başakşehir Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti  Kadıköy Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Kartal Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Maltepe Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Küçükçekmece Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Pendik Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Sarıyer Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Tavsiye Eyüp Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Silivri Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Sancaktepe Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Şile Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Tuzla
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı
Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Erenköy Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye  Üsküdar
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Acıbadem Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Ümraniye Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Koşuyolu Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Altunizade
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı
Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Tavsiye

Avcılar Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog,
Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti,Arnavutköy,Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti,Bağcılar Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Bahçelievler Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist,
Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Bakırköy     Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Başakşehir Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beşiktaş Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Bayrampaşa Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beykoz Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beyoğlu Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Beylikdüzü Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Çatalca Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Çekmeköy Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Büyükçekmece Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist,
Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Başakşehir Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti  Kadıköy Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Kartal Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Maltepe Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Küçükçekmece Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Pendik Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Sarıyer Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Tavsiye Eyüp Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Silivri Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Sancaktepe Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Şile Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Tuzla
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı
Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Erenköy Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye  Üsküdar
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Acıbadem Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Ümraniye Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Koşuyolu Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Altunizade
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı
Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Tavsiye,Eşim beni aldatıyor

Yaşam koçları İstanbul , Yaşam koçu, Yaşam koçları, Yaşam
koçu İstanbul, Yaşam koçu Kadıköy, yaşam koçu İstanbul,  İstanbuldaki yaşam koçları, Öğrenci
koçları,Yaşam koçu Üsküdar, yaşam koçu Kocaeli, yaşam koçu Ümraniye, Yaşam koçu
Eyüp, Yaşam koçu Acıbadem, Aile Terapisi Nedir,Aile Terapisi İstanbul, İstanbul
aile terapisi, Pedagog İstanbul, Pedagog Tavsiye, Pedagog Kadıköy, Pedagog
Üsküdar, Pedagog Tavsiyeleri, Pedagoglar,Psikolojik  destek, Aile terapisi ,Çocuk psikoloğu, Çocuk
psikologları , Çoçuk  Psikoloğu Tavsiye,
Tavsiye edilen  Çocuk psikologları, Uzman
Psikolog, Uzman Psikologlar İstanbul, Uzman Klinik Psikolog, Psikolog Tavsiye ,


Online
vajinismus tedavisi, vajinismus tedavisi online, Vajinismus İstanbul, İstanbul
vajinismus, Vajinismus İzmir ,İzmir Vajinismus Tedavisi, İzmir ,
vajinismus tedavisi online danışma, Terapi İzmit, Terapi İzmir

 

Psikologlar,psikologlar kadıköy,en iyi psikologlar,pedagoglar istanbul,pedagog istanbul anadolu yakası,pedagoglar istanbul,pedagog istanbul avrupa yakası,pedagog tavsiye,tavsiye edilen pedagog,pedagog tavsiyeleri,pedagog önerileri,çocuk psikologları,çocuk psikoloğu kadıköy,pedagog kadıköy,kadıköyde pedagoglar,pedagog acıbadem,pedagog üsküdar,pedagog arıyorum,en iyi pedagog,pedagog beşiktaş,pedagog nişintaşı,pedagog feneryolu,pedagog moda,pedagog bahariye,pedagog bağdat caddesi,kadıköydeki evlilik terapistleri,en iyi evlilik terapisti,evlilik terapisti arıyorum,çift terapisi tavsiye,çift terapistleri,çift terapistleri istanbul,çift terapisi kadıköy,psikolog tavsiye,tavsiye edilen psikolog,psikolog tavsiyeleri,psikolog başiktaş,psikolog nişantaşı,psikolog anadolu yakası,anadolu yakasındaki psikologlar,avrupa yakası psikolog,avrupa yakasındaki psikologlar,psikolog tavsiye ediyorum,psikolog bahçelievler,psikolog ümraniye,istanbulda ucuz psikolog,psikolog önerisi,istanbul psikoloji doktorları,psikoloji uzmanları,psikoloji uzmanları istanbul,psikoloji istanbul,istanbulda psikologlar,psikolog beylikdüzü,psikolog önerileri,psikolog önerileri istanbul,psikiyatr önerileri,psikiyatr ve psikolog önerileri kadınlar kulübü,psikoglar listesi,acil psikolog arıyorum,acil psikolojik yardım,acil psikolog istanbul,psikolojik danışmanlar listesi,istanbul psikolog, istanbul uzman psikolog,türkiyenin en iyi psikoloğu,psikolojik destek önerileri,çift sorunları ve çözüm önerileri,çift sorunları ve çözümleri,sınav kaygısı nedenleri,sınav kaygısı psikologları,sınav kavgısı için psikologisınaav kaygısı için öneriler,sınav kaygısı çözüm önerileri,sınav kaygısı nedenleri ve çözüm önerileri,sınav kaygısı nasıl yenilir,sınav kaygısıyla başa çıkma,sınav kaygısı tedavisi,sınav kaygısı doktoru,sınav kaygısı,sınav kaygısı terapisi,sınav kaygısı uzmanı,sınav kaygısı psikolojik destek,sınav kaygısı nedenleri,sınav kaygısı testi,psikolog kadıköy moda,psikolog kadıköy bahariye,psikolog bağdat caddesi,istanbuldaki psikologlar,kadıköy psikoloji,kadıköy psikologlar,kadıköy psikoloji doktorları,ataşehir psikolog,ataşehirde psikologlar,psikolog feneryolu,psikolog suadiye,bağdat caddesi psikiyatrist,psikiyatrist nişantaşı,nişantaşındaki psikiyatrsitler,kadıköy psikolojik danışman,kadıköydeki psikolojik danışmanlar,kadıköy pedagoglar,kadıköy çocuk psikoloğu,kadıköy yaşam koçları,istanbul yaşam koçları,hayt koçu anadolu yakası,hayat koçları,yaşam koçu kadıköy,çocuk psikologları kadıköy,psikolog suadiye,yaşam koçu acıbadem,psikolog beşiktaş,beşiktaştaki psikologlar,psikolog bostancı,psikolog üsküdar,psikolog göztepe,göztepedeki psikologlar,avrupa yakasındaki psikologlar,avrupa yakası psikolog, psikolog taksim,psikolog beyoğlu,psikolog tavsiye,psikolog tavsiyeleri,en iyi psikolog,iyi psikologlar,en iyi psikologlar,cinsel terapi cinsellik,cinsel terapi uzmanı,evlilik terapisi fiyatları,evlilik terapisi nedir,evlilik terapisi nasıl yapılır,evlilik terapisi merkezi,evlilik terapisibakırköy,istanbul aile terapisti,evlilik terapisi testi,bireysel psikoterapist,kadıköy aile terapisti,eş terapisi kadıköy,aile terapistleri kadıköy,cinsel terapi kadıköy,cinsel terapist kadıköy,istanbul kadıköyde psikolog,kadıköyde uzman psikolog,uzman psikolog kadıköy,psikolojik yardım merkezi,psikolojik destek merkezi,evlilik terapisti uygun fiyat,psikolog uygun fiyat,ilişki danışmanı kadıköy,hipnoz terapisi,en iyi psikolog istanbul,tavsiye edilen psikolog,psikolog başakşehir,istanbul uzman psikolog,ilişki uzmanı, insan ilişkileri uzmanı,yaşam koçları,istanbul çocuk psikoloğu,uzman psikolog bakırköy,psikolog pedagog bakırköy,bakırköy aile terapisti,eş terapisi,istanbuldaki psikolojik danışmanlar,istanbuldaki psikologlar,cinsel terapistler,cinsel terapist istanbul,evlilik terapistleri,aile terapistleri,psikolojik danışmanlar,cinsel sorunlar,cinsel terapi tedavisi,cinsel terapi programı,aile terapisti tavsiye,evlilik terapisti tavsiye,psikolog Kadıköy, Depresyon,depresyonda mıyım,despresyon testi,dirençli depresyon,depresyon çareleri,depresyon çözümü,depresyon testi çöz,depresyon belirtileri,depresyon nedir,depresyon ilaçları,major depresyon,depresyon çeşitleri,depresyondan kurtulma,depresyon tedavisi bitkisel,depresyondan kurtulma yolları,depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,depresyon bitkisel tedavi,depresyon çeşitleri nelerdir,major depresyon tedavisi, depresyon sebepleri nelerdir,major depresif bozukluk,depresyon sebepleri,depresyon sersemlik,depresyon uyku,depresyondan kurtulma,depresyon neden olur,depresyona girmek,major depresyondan kurtulma yolları,erişkin ruh sağlığı, ruh sağlığı uzmanları,ryh sağlığı doktorları,depresyon tavsiye,depresyon doktor tavsiyeleri,depresyon çeiştleri nelerdir,ruh sağlığı doktorları,depresyon tedavileri,depresyon tedavisi uzmanı,depresyon terapisi,depresyon hipnoz,depresyon hipnoz tedavisi,depresyon uzman doktor,minör depresif bozukluk